زمستان

نفس، کز گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است... پس دیگر چه داری چشم! ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟

/ 2 نظر / 23 بازدید
alireza

. دلایل بودنم را مــــــــرور میکنم هر روز! هر روز از تعدادشان کــــــــم میشود! آخرین باری که شمردمشان تنها یک دلیل برایم مانده بود..! آنهــــــــــم دیدن تو بود !!

Amirhosein

وقتی با خُدا گل یا پوچ بازی میکنی !!! نَـــتَــــرس ... تو بَرَنـــــده ای ... چــــون خُدا هـــمـــیـــشه !!! دو دســــتــــش پـــُـــــــره !!!!![گل]